liturgijska godina A, četvrtak, 15. 06. 2017.

Ulazna: Narod svoj hrani PGPN 77.2 ili  Kruše života, Š. Marović

Otpjevni psalam: Slavi, Jeruzaleme, Gospodina, A. Igrec ili  Slavi Jeruzaleme, Š. Marović ili  Slavi, Jeruzaleme, Gospoda PGPN 128

Posljednica (ad libitum): Hvali, Sion PGPN 202

Prinosna: Jedan kruh PGPN 231 ili  Darove primi, Š. Marović

Pričesna: Uzmite jedite PGPN 247 ili  Uzmite, jedite, A. Canjuga – M. Martinajk ili  Panis angelicus, T. Talan

Završna: Veselo braćo kliknimo, B. Marinović